Thư cảm tạ nhà tài trợ

[Tên nhà tài trợ]

YourDomain.com

Về những khoản tài trợ thông qua Donation.vn

Thông tin nhà tài trợ

Tên nhà tài trợ: Công ty TNHH ABC

Website: domain.vn

Thư cảm tạ: S1234.Donation.vn

Các khoản đã tài trợ

Ngày 12/2/2022 đã tài trợ 20.000.000 đồng cho Name.ename.vn

Ngày 12/2/2022 đã tài trợ 10.000.000 đồng cho Name2.ename.vn